My home page | Home

De natuurlijke kwaliteit van de terreinen Vijverhof en Binnenhof

Van der Putten, H. C. N., Van Bemmelen, C. E., en Van Ooyen, A. (1986). Stichting voor Toegepaste Landschapsekologie. Rapport nr. 23, 14 pp. [Full text: PDF]


Abstract

De actuele natuurlijke kwaliteit van de terreinen Vijverhof en Binnenhof (gemeente Zeist) werd vastgelegd door na te gaan of er uit oogpunt van natuurbehoud waardevolle levensgemeenschappen voorkomen. Vervolgens werd aangegeven of dit mogelijke bezwaren oplevert voor een verandering van het grondgebruik ten gunste van de golfsport.

De opzet van het onderzoek was als volgt. Ten aanzien van de levensgemeenschappen werd veldonderzoek verricht naar aanwezige plantengemeenschappen en broedvogels. Op basis van deze veldgegevens en aan de hand van daarvoor gebruikelijke criteria werd de natuurlijke kwaliteit beoordeeld. Tenslotte werd aangegeven op welke plekken in het onderzoeksgebied zich knelpunten kunnen voordoen, gelet op de natuurlijke kwaliteit enerzijds en de aanleg en ingebruikneming van een golfterrein anderzijds.

Uit het onderzoek blijkt dat de natuurlijke kwaliteit van de Vijverhof vrij groot is en die van de Binnenhof daarentegen vrij gering. Tevens blijkt dat bepaalde terreinen in vergelijking met de overige delen van het onderzoeksgebied een relatief groot aandeel in deze kwaliteit hebben.


My home page | Home