My home page | Home

Broedvogelinventarisatie van het landgoed Vollenhoven, met vergelijking tussen de jaren 1976, 1979, 1980 en 1984

Van Ooyen, A., en Wever, H. (1984). Rapport, 15 pp. (Productie en verspreiding van het rapport kwam tot stand met medewerking van Staatsbosbeheer.) [Full text: PDF]


Abstract

De Plaats en Overplaats van het landgoed Vollenhoven (gemeente De Bilt) zijn door ons in 1984 geïnventariseerd op broedvogels. Eerder werd de Plaats in 1976, 1979 en 1980 onderzocht, en de Overplaats in 1979 en 1980. In 1980 en 1984 werden de inventarisaties bewust uitgevoerd met als doel de invloed van de toekomstige openstelling van de Rijksweg 28 na te kunnen gaan. Hiertoe is het noodzakelijk dat de natuurlijke schommelingen in de vogelpopulaties bekend zijn. Deze hebben we over de genoemde jaren vastgesteld met behulp van een statistische maat (G-test). Een significante gestage toename in aantal broedterritoria over de geïnventariseerde jaren werd gevonden voor Kuifmees (Overplaats) en Winterkoning (Overplaats), een significante gestage afname voor Gekraagde Roodstaart (Overplaats) en Merel (Plaats), en significante schommelingen voor Merel (Overplaats) en Winterkoning (Plaats). Andere vogelsoorten vertoonden geen significante veranderingen over de onderzochte jaren.


My home page | Home